Dù Scrum team có giỏi đến mức nào thì cũng có thể làm tốt hơn nữa. Mặc dù chắc chắn một Scrum team tốt là một team luôn tìm kiếm những cơ hội để cải thiện bản thân, team cũng nên dành một khoảng thời gian ngắn và thành thực với nhau ở cuối mỗi sprint để phản biện một cách chủ động về những gì team đã làm và tìm cách cải tiến nó. Việc này diễn ra trong sprint retrospective.

Sprint retrospective thường là việc cuối cùng cần làm trong mỗi sprint. Nhiều team thường làm việc này ngay sau sprint review. Toàn bộ team, bao gồm cả Scrum Master và Product Owner nên tham gia. Sprint retrospective diễn ra tối đa 1 tiếng là đủ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng một chủ đề nóng có thể được nêu lên hoặc có sự xung đột diễn ra trong team và sprint retrospective có thể dài hơn rất nhiều.

Dù có nhiều cách để thực hiện Agile sprint retrospective, lời khuyên của chúng tôi là thực hiện nó như một cuộc họp bắt đầu — dừng — tiếp tục (start — stop — continue meeting). Có lẻ đây là cách đơn giản nhất, nhưng thường là hiệu quả nhất để thực hiện sprint retrospective. Khi dùng cách này, mỗi thành viên trong team sẽ được hỏi những thứ nào mà team nên:

  • Bắt đầu làm
  • Dừng làm
  • Tiếp tục làm
start — stop — continue meeting

Có nhiều biến thể của dạng đơn giản này. Scrum Master có thể tổ chức cuộc họp sprint retrospective bằng cách yêu cầu từng người nói ra các ý kiến trong khi làm theo phương pháp Scrum. Scrum Master đi vòng quanh phòng và hỏi từng người xem những việc nào cần bắt đầu, dừng lại hoặc tiếp tục làm. Hoặc ví dụ anh/cô ấy có thể nói với mọi người tập trung xác định những thứ cần phải dừng lại trong thời gian này, vì không cần quá nhiều sự quan tâm vào những thứ cần phải dừng lại trong các retrospective.

Sau khi bàn bạc về một danh sách các ý tưởng ban đầu, team sẽ bình chọn các item sẽ được tập trung vào sprint tiếp theo. Cuối sprint, retrospective tiếp theo thường bắt đầu bằng việc xem lại danh sách những thứ được lựa chọn cần phải tập trung ở trong sprint retrospective trước.

Nguồn Release Burndown Chart – Nguyễn Trường Long

Trả lời