Một nhóm phát triển scrum (scrum development team) không chỉ rõ bất kỳ một vai trò cụ thể nào như lập trình viên, người thiết kế, người kiểm thử hay kiến trúc sư phần mềm. Mọi thành viên trong nhóm làm việc cùng nhau để hoàn thành các công việc mà cả nhóm cam kết phải hoàn thành trong một sprint.

Một team thường có 5 đến 9 người. Thường người ta sẽ không tăng số lượng thành viên trong một team lên hơn nữa mà sẽ duy trì dạng team trong team. Bằng cách đó, chúng ta có thể làm việc trong một dự án với hơn 500 người hoặc tư vấn trong một dự án lên đến 1,000 người.

Một team phát triển trong quy trình Scrum luôn giới hạn ở số thành viên dưới 10 người

Dù không phải là cách duy nhất để tăng Scrum, có một kỹ thuật phổ biến là sử dụng cuộc họp “Scrum của các Scrum”. Bằng cách này, các Scrum team vẫn họp bình thường, nhưng mỗi team cử ra một người tham dự cuộc họp “Scrum của các Scrum” để có thể hợp tác với nhiều team Scrum khác. Những cuộc họp đó giống như các cuộc họp Scrum, nhưng không cần thiết diễn ra hàng ngày. Trong nhiều công ty, cuộc họp Scrum của các Scrum diễn ra 2–3 lần một tuần là đủ.

 
Cách Scrum của các Scrum có thể tăng quy mô Scrum

Hình bên trên minh họa cách mà Scrum của các Scrum có thể làm tăng quy mô Scrum như thế nào (trong trường hợp này có thể tăng lên đến 243 thành viên: 9x9x3). Mỗi ô tròn đại diện cho một người trong team. Tầng thấp nhất thể hiện 9 lập trình viên trong 1 team. Mỗi người từ mỗi team đó (ô màu xanh) sẽ tham gia vào Scrum của Scrum để phối hợp với các team khác. Sau đó, từ các team cấp 2 đó, mỗi team chọn ra một người (ô có chấm) tham gia vào Scrum của các Scrum của các Scrum.

Nguồn: longnguyen.site, mountaingoatsoftware.com

Trả lời