Biểu thị trạng thái của dự án với phương pháp “Đèn giao thông”

Có thể thấy được các báo cáo hiện trạng dự án đều có những điểm chung. Nếu bạn sắp phải lập một bản báo cáo như vậy hay sử dụng một đồ thị để biểu hiện toàn bộ dự án, và muốn sử dụng phương pháp “đèn giao thông” để minh họa cho thông tin mà mình đưa ra, thì bạn cần phải xác định màu Xanh, Vàng và Đỏ mang ý nghĩa như thế nào và để làm gì? Hãy bắt đầu theo một cách cơ bản: Đây là bộ 3 ràng buộc (Triple constraint) từ trước đến nay …