Những chứng chỉ CNTT nước ngoài nào được công nhận đáp ứng chuẩn của Việt Nam?

Chỉ có những chứng chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn dưới đây mới được công nhận đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT của Việt Nam. Theo dự thảo thông tư “Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” mới được Bộ TT&TT ban hành lấy ý kiến đóng góp mới đây, chỉ có hai loại chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài dưới đây sẽ được xem xét công nhận là đáp ứng …