Quản lý Stakeholder khó tính

Quản lý các đối tượng liên quan trong dự án – Stakeholder Management là một trong những khía cạnh quan trọng của công việc quản lý dự án. Thành công hay thất bại của dự án phụ thuộc rất nhiều đến các đối tượng liên quan. Do đó, đây là thách thức lớn để quản lý các bên liên quan một cách hiệu quả và giữ các bên liên quan vui vẻ hỗ trợ dự án đi đến thành công. Bạn đã sẵn sàng để quản lý các đối tượng liên quan khó tính và luôn gây khó khăn cho …