Quản lý yêu cầu trong dự án

“Quản lý yêu cầu là một cách tiếp cận có hệ thống để tìm kiếm, tài liệu hoá, tổ chức, truy vết sự thay đổi yêu cầu của một hệ thống.” –  (Rational Unified Process [RUP])  Tại sao cần quản lý yêu cầu? Quản lý yêu cầu đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu của khách hàng được đáp ứng và cung cấp bằng chứng để biết công việc đã được thực hiện và thực hiện một cách chính xác. Kế hoạch quản lý yêu cầu (KHQLYC) là tài liệu định nghĩa ra các quy trình, các công cụ, …