Kỹ thuật sắp xếp độ ưu tiên MoSCoW

Để một dự án thành công như kỳ vọng thì cả yêu cầu nghiệp vụ và các mục tiêu chính của dự án cần được sắp xếp độ ưu tiên một cách hợp lý. MoSCoW là một kỹ thuật sắp xếp độ ưu tiên hiệu quả và đã được áp dụng trong các dự án lớn trên toàn cầu. 1) Sự quan trọng của Ưu tiên Một yêu tố quan trọng cho sự thành công của bất kỳ dự án nào là đảm bảo các yêu cầu đã được đánh độ ưu tiên. Trong nhiều trường hợp công việc này …

Quản lý yêu cầu trong dự án

“Quản lý yêu cầu là một cách tiếp cận có hệ thống để tìm kiếm, tài liệu hoá, tổ chức, truy vết sự thay đổi yêu cầu của một hệ thống.” –  (Rational Unified Process [RUP])  Tại sao cần quản lý yêu cầu? Quản lý yêu cầu đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu của khách hàng được đáp ứng và cung cấp bằng chứng để biết công việc đã được thực hiện và thực hiện một cách chính xác. Kế hoạch quản lý yêu cầu (KHQLYC) là tài liệu định nghĩa ra các quy trình, các công cụ, …