Quản lý các bên liên quan trong dự án

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc quản lý dự án là làm những gì cần thiết để phát triển và kiểm soát các mối quan hệ với tất cả các cá nhân mà dự án tác động tới. Trong bài viết này, bạn sẽ học các kỹ thuật để xác định các bên liên quan (stakeholders), phân tích ảnh hưởng của họ đối với dự án và xây dựng các chiến lược để truyền thông, phân định ranh giới và đạt được các kỳ vọng về cạnh tranh của mình. Nếu quản lý thành công các …

Quản lý Stakeholder khó tính

Quản lý các đối tượng liên quan trong dự án – Stakeholder Management là một trong những khía cạnh quan trọng của công việc quản lý dự án. Thành công hay thất bại của dự án phụ thuộc rất nhiều đến các đối tượng liên quan. Do đó, đây là thách thức lớn để quản lý các bên liên quan một cách hiệu quả và giữ các bên liên quan vui vẻ hỗ trợ dự án đi đến thành công. Bạn đã sẵn sàng để quản lý các đối tượng liên quan khó tính và luôn gây khó khăn cho …