Quản lý nguồn lực dự án

Một số khái niệm về nguồn lực a) Khái niệm về nguồn lực Dự án đầu tư là một tập hợp các “Nguồn lực” mà các nhà quản lý đã tập trung lại nhằm đạt được các mục tiêu của dự án. Các loại nguồn lực để thực hiện một dự án bao gồm những khả năng hiện có về lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Đó chính là nhân lực, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, tài chính… Trong quản lý dự án, người ta thường chia các nguồn lực này theo đặc tính …