Một số khái niệm trong quản lý chi phí dự án

Xác định giá trị của dự án   189% là chi phí vượt quá dự toán ban đầu cho dự án của các doanh nghiệp 81 tỉ đô la là con số tiêu tốn bởi các dự án bị huỷ tại Mỹ mỗi năm MOV (Measurable Organizational Value) là giá trị hữu ích mà dự án cung cấp cho tổ chức. 04 đặc điểm bắt buộc của MOV bao gồm: (1) Đo lường được: Các chỉ số đo lường được thiết lập dựa trên giá trị của các chuyển giao (sản phẩm/dịch vụ chuyển giao) đối với mục tiêu của …