Làm thế nào để trở thành lãnh đạo phòng quản lý dự án PMO?

Tôi làm việc như là một nhà phân tích chương trình và có tham vọng trở thành nhà quản lý PMO. Tôi nên lựa chọn những con đường nào? Nếu bạn nghĩ rằng kỹ năng kỹ thuật của mình thật sự tốt, chắc chắn bạn sẽ có cơ sở để thực hiện bước tiếp theo. Vai trò quản lý sẽ yêu cầu bạn phát triển kỹ năng quản lý nhóm, chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình cho các quyết định của PMO, và thể hiện sự lãnh đạo và tự tin khi làm việc với người ở cấp độ …