Truyền thông trong quản lý dự án

Một người quản lý dự án (Project Manager – PM) thành công phải là một người làm công tact truyền thông tuyệt vời! Truyền thông trong quản lý dự án là một kỹ năng mà không bao giờ được hoàn thiện, có thể luôn luôn được cải tiến và là điểm then chốt trong việc khởi đầu một dự án có hiệu quả. Viện quản lý dự án (Project Management Institute – PMI) đề xuất một quản lý dự án nên dành 90% thời gian của họ cho công việc truyền thông. Nguồn: ©2013 Project Management Institute, Inc. Pulse of …