Bạn có phải là một người phân tích nghiệp vụ chuyên nghiệp?

Tôi chắc là rất nhiều người trong số bạn nghĩ mình là một người phân tích nghiệp vụ IT – IT BA chuyên nghiệp. Bạn tham gia các khoá đào tạo, tham gia thảo luận ở các cộng đồng trên internet và viết yêu cầu nghiệp vụ xuất sắc. Nhưng làm sao bạn có thể trả lời câu hỏi trên nếu bạn thực sự là một IT Business Analyst chuyên nghiệp? Bạn có biết chính xác tất cả các khách hàng của bạn? Tôi định nghĩa “khách hàng” ở đây là những ai đang sử dụng kết quả công việc …