Bạn sẽ đổ lỗi cho ai khi dự án thất bại?

Việc chấp nhận thất bại không phải là điều dễ dàng. Nhưng trước hết chúng ta phải xác định được thất bại là gì? Thật không dễ để định nghĩa nó. Nhưng chúng ta có thể hiểu một cách nôm na là khi chúng ta không đạt được mục tiêu kinh doanh đã đặt ra đó có thể gọi là thất bại, thất bại chính trong những dự định, những kế hoạch mà chúng ta đặt ra. Hay giống như một phần mềm hoạt động nhưng lại không mang lại kết quả như mong muốn. Thất bại có thể là …

Tầm quan trọng của truyền thông trong dự án

Một người quản lý dự án (Project Manager – PM) thành công phải là một người làm công tác truyền thông tuyệt vời! Truyền thông trong quản lý dự án là một kỹ năng mà không bao giờ được hoàn thiện, có thể luôn luôn được cải tiến và là điểm then chốt trong việc khởi đầu một dự án có hiệu quả. Viện quản lý dự án (Project Management Institute – PMI) đề xuất một quản lý dự án nên dành 90% thời gian của họ cho công việc truyền thông. Nguồn: ©2013 Project Management Institute, Inc. Pulse of …