Kỹ thuật sắp xếp độ ưu tiên MoSCoW

Để một dự án thành công như kỳ vọng thì cả yêu cầu nghiệp vụ và các mục tiêu chính của dự án cần được sắp xếp độ ưu tiên một cách hợp lý. MoSCoW là một kỹ thuật sắp xếp độ ưu tiên hiệu quả và đã được áp dụng trong các dự án lớn trên toàn cầu. 1) Sự quan trọng của Ưu tiên Một yêu tố quan trọng cho sự thành công của bất kỳ dự án nào là đảm bảo các yêu cầu đã được đánh độ ưu tiên. Trong nhiều trường hợp công việc này …