Quản lý dự án Agile

Đây là bài viết trình bày về các thành phần trong khuôn khổ quản lí dự án Agile. Chúng ta sẽ cùng thảo luận về bối cảnh của việc thực hiện các dự án trong môi trường không ổn định ngày nay, cũng như lý do tại sao sự linh hoạt trở thành điều cần thiết trong hầu hết mọi dự án. Bằng cách làm như vậy, người đọc dù không quen thuộc với Agile cũng sẽ hiểu rõ hơn về từ “Agile” và ý nghĩa của nó đối với các công ty) và người quản lý dự án. Phần …

Các nguyên tắc và giá trị cốt lõi trong Agile

Phát triển Linh hoạt (Agile Development) làm một thuật ngữ có nguồn gốc từ Tuyên Ngôn Phát triển Phần mềm Linh hoạt (Tuyên ngôn Agile – Manifesto for Agile Software Development), tuyên ngôn này được soạn thảo năm 2001 bởi một nhóm gồm các tác giả của Scrum, Extreme Programming (XP), Dynamic Systems Development Method (DSDM – Phương pháp Phát triển Hệ thống Linh động), và Crystal; đại diện của phát triển hướng-tính-năng (FDD,  Feature-Driven Development); và một vài nhà lãnh đạo khác trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm. Tuyên ngôn Agile đã tổng kết ra một số giá trị và nguyên …

Vai trò của Product Owner trong quy trình Scrum

Product Owner là người chịu trách nhiệm mọi mặt về sản phẩm, kể cả trường hợp sản phẩm thương mại hay sản phẩm nội bộ. Nhiệm vụ của Product Owner là tối ưu hóa lợi nhuận trên đầu tư (ROI – Return On Investment) thông qua việc quyết định các tính năng của sản phẩm, đánh giá độ ưu tiên của từng hạng mục nhằm sắp xếp chúng theo một trật tự ưu tiên, những hạng mục có độ ưu tiên cao thì sẽ được đưa vào phát triển trước, những hạng mục có độ ưu tiên thấp hơn thì sẽ …

Vai trò của người quản lý chất lượng trong dự án Agile

Vai trò và trách nhiệm của Quản lý đảm bảo chất lượng (QA Manager) đã thay đổi rất nhiều trong vài năm qua, chủ yếu là do nhiều công ty chuyển sang các phương pháp phát triển Agile, nơi có các nhóm Agile làm việc cùng nhau để thực hiện các mục tiêu.   Nhiều QA Manager thường cảm thấy bối rối về vai trò của họ và cảm thấy không thích hợp khi đặt trong môi trường Agile, đặc biệt là khi họ chịu trách nhiệm quản lý nhóm kiểm thử và xác định quy trình kiểm tra chất …