Nhưng kỹ năng điều phối dự án hiệu quả

Một điều phối viên kinh nghiệm sẽ có khả năng làm giảm những hành vi mang tính tư lợi cá nhân. Một nghiên cứu cho thấy các cuộc họp công ty tiêu tốn đến hàng tỷ đô la hàng năm – điều đó thực sự là một tội lỗi! Bài viết này coi việc họp hành như là một công cụ, đồng thời đưa ra một số kỹ thuật cũng như kỹ năng giúp bạn điều phối cuộc họp. Điều phối là một nghệ thuật, là một môn khoa học, nó có thể được học hỏi và cải thiện qua …