Tìm hiểu về sprint retrospective trong quy trình Scrum

Dù Scrum team có giỏi đến mức nào thì cũng có thể làm tốt hơn nữa. Mặc dù chắc chắn một Scrum team tốt là một team luôn tìm kiếm những cơ hội để cải thiện bản thân, team cũng nên dành một khoảng thời gian ngắn và thành thực với nhau ở cuối mỗi sprint để phản biện một cách chủ động về những gì team đã làm và tìm cách cải tiến nó. Việc này diễn ra trong sprint retrospective. Sprint retrospective thường là việc cuối cùng cần làm trong mỗi sprint. Nhiều team thường làm việc này …