Kỹ thuật phân tích nguyên nhân gốc rễ

Kỹ thuật phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis – RCA) không phải là kỹ thuật mới. Nhưng việc áp dụng kỹ thuật này để phân tích và tìm ra nguyên nhân gốc rễ của một vấn đề vẫn là một thách thức lớn, đặc biệt là các thành viên tham gia các dự án CNTT như: Quản lý dự án CNTT, Chuyên viên phân tích nghiệp vụ, Quản lý dịch vụ CNTT, Chuyên viên bảo mật, Helpdesk,… Bài viết sẽ giúp bạn hiểu đúng về kỹ thuật và cách áp dụng kỹ thuật này để nâng cao …